Durant els primers dies de juny es va desprendre una de les pedres de revestiment de la cornisa de l'edifici del Centre. Per sort, vam detectar-ho abans de que caigués, i els bombers la van poder retirar. Aquest fet va posar en evidència l'existència d'un problema de degradació de tot el coronament de la façana, on l'oxidació dels ferros de l'estructura està causant el despreniment del material adherent de les pedres que la revesteixen.

Un cop emès l'informe tècnic per part dels Serveis d'Edificació i Logística de la Diputació de Barcelona, la mateixa Corporació es fa càrrec d'una actuació d'urgència per retirar totes les pedres de la cornisa que donen al carrer i deixar-la sanejada perquè no signifiqui cap perill. Entretant, el mateix Servei estudia les possibilitats d'una intervenció a tota la coberta, substituint la tela asfàltica actual -molt malmesa, i possible origen de filtracions que rovellen l'estructura armada- per un material més modern, i actuant en tota la cornisa amb una opció d'acabat més lleugera i de millor conservació que no pas la pedra.