Official files from Museu Tèxtil:

Qüestionari Museu Tèxtil
Qüestionari de cursos de formació
Qüestionari de visita a la biblioteca
Qüestionari del servei de restauració
Model d’instància
Enquesta de satisfació Datatèxtil
Sol·licitud de transferència bancària per pagaments del Museu Tèxtil a creditors particulars
Recepció de factures electròniques: Efactura
Terms of use for images owned by the Museu Tèxtil