Ja estan a punt de sortir cap a Barcelona les 71 peces del nou Museu del Disseny que s’han d’integrar a l’exposició inaugural “EXTRAORDINÀRIES! Col·leccions d’arts decoratives i arts d’autor (Segles III-XX)”.

Totes elles s’han netejat, fixat a suports de consolidació i col·locat després sobre bases rígides de pH neutre embuatades i folrades amb teixit de cotó cru (per als teixits) o negre (per a les puntes). Alguns d’aquests teixits presentaven intervencions anteriors, principalment una pràctica bastant comuna entre col·leccionistes i antiquaris que era la d’ajuntar entre si fragments diferents que podien pertànyer o no a una mateixa peça. En el transcurs de la restauració s’han separat aquestes parts unides “artificialment” i juntament amb l’equip tècnic del Museu del Disseny s’ha estudiat i decidit si es muntaven sobre suports junts o separats.

També s’han tractat una catifa contemporània procedent de la fàbrica Aymat de St. Cugat, i un tapís de Brussel·les de la sèrie de la Reina Dido ( s. XVI/XVII); en aquest cas s’ha millorat l’estat de conservació tancant els relés oberts que podien perjudicar-ne l’estabilitat un cop penjat.

Finalment, cal esmentar una capa pluvial del s. XV/XVI de vellut de seda amb fils d’or i argent; durant el procés de restauració s’ha descobert que en algun moment de la seva vida útil s’hi havien fet uns pedaços amb el mateix vellut original, presumiblement traient-lo d’alguna part (potser la vora?) de la mateixa capa.

En aquest conjunt de tasques de neteja, consolidació i preparació per exposició hi han treballat diversos ex-alumnes del programa de pràctiques formatives de Restauració Tèxtil que compartim amb l’Escola Superior de Conservació i Restauració de Béns Mobles de Catalunya; alumnes que ara ja són professionals i que han treballat en equip juntament amb el personal del CDMT.