El Consell General del CDMT va aprovar en la seva darrera reunió el document que recull les prioritats d'evacuació d'objectes i els protocols a seguir en cas de produir-se una situació d'emergència.

El patrimoni que conserva el CDMT està repartit en 7 espais de Reserves, tots ells protegits i sectoritzats; per tant, a priori cal pensar que rarament es produiria una necessitat d'evacuació general. Però tanmateix és necessari disposar d'una guia d'actuació a fi de que, un cop evacuades les persones, i si no hi ha perill, un equip de 3-4 persones pugui moure dins mateix de la casa, en funció del lloc on es produeixi l'emergència, un cert nombre d'objectes considerats emblemàtics.

El document aprovat recull l'estat general de seguretat de l'edifici, els criteris de selecció dels béns a evacuar, la relació dels mateixos segons els diferents espais, la senyalització, els equipaments disposats en cada lloc per si calgués fer un embalatge ràpid, les ubicacions de destí i els recursos humans necessaris.

Un cop implementat i comunicat, el pla d'emergència haurà de ser actualitzat en funció dels canvis que es vagin produint tant a nivell de patrimoni com d'espais i de recursos humans del Centre.