Des de fa anys, el taller de restauració del Museu Tèxtil està obert a institucions i particulars que necessiten restaurar les seves col·leccions de teixits, indumentària, tapissos, penons, o qualsevol peça que tingui material tèxtil, com poden ser les nines.

Al llarg de l’any 2019 al taller de restauració del museu s’han dut a terme 26 intervencions procedents d’altres institucions o col·leccions privades, a més de les pròpies del fons del museu. A tall d’exemple, s’han restaurat peces tèxtils de l’Ajuntament de Sitges,  de l’Ajuntament del Prat del Llobregat, de la Masia d’en Cabanyes (del  Consell Comarcal del Garraf), de The Kobe Shimbun Museum (Japó), dels Museus de Sitges, del Museu Etnològic i de les Cultures del Món, de la Fundació Muñoz Ramonet, entre d’altres institucions i peces de diversos col·leccionistes privats.

L’objectiu de la restauració és prolongar l’existència i millorar al màxim les condicions físiques de les peces a intervenir. Qualsevol tractament de restauració de teixits ha de realitzar-se quan les agressions i degradacions que presenten les peces ho exigeixen. Tota restauració es basa en la intervenció mínima i indispensable sobre els objectes a tractar, seguint els següents criteris per garantir l’estabilitat i supervivència de l’objecte: legibilitat de les intervencions realitzades, estabilitat dels materials aplicats en la restauració i reversibilitat dels tractaments.

El procés de restauració s’inicia amb una descripció de la peça, una descripció del seu estat de conservació i els deteriorament que presenta, una anàlisi de les fibres i una anàlisi tècnica dels lligaments.

Fitxa d’anàlisi de lligaments de la cortina de Can Cabanyes.

Imatge detall tafetà.

Tafetà (estampat multicolor: marrons, verds, blau, roses) :

  • 51 fils d’ordit per centímetre, cada fil compost per 1 cap amb torsió Z.
  • 44 passades de trama per centímetre, cada fil compost per 1 cap amb torsió Z.

Imatge del lligament amb comptafils

Taula d’anàlisi de fibres.

Imatge fibres.

 

posició

fibra

torsió

color base

1. Teixit base de la cortina

Trama

cotó

1 cap, Z

Estampat multicolor

Ordit

cotó

1 cap, Z

Estampat multicolor

2. Passamaneria

seda

STA*

Verd, marró i rosa

*STA: sense torsió aparent.

Croquis de dimensions del penó de l’Agrupació ocellaire de Sant Hipòlit de Voltregà.

Imatge croquis penó de l’Agrupació ocellaire de Sant Hipòlit de Voltregà.

Quan parlem de degradacions, un punt a tenir en compte és si presenta o no intervencions anteriors. Aquestes, tot i formar part de la història de la peça, moltes vegades perjudiquen a la peça. En aquest cas les eliminem.

Tot seguit es procedeix a fer una neteja superficial amb aspiradors de conservació de succió controlada. Si és precís i necessari, farem neteges puntuals de taques amb algun dissolvent adequat o neteges per immersió per mitjà aquós.

Imatge de neteja amb aspiració controlada.

Neteja amb aspiració controlada del Penó del Santuari de la Mare de Déu del Vinyet de Sitges, de 1878.

Imatge neteja amb dissolvents..

O

Neteja amb dissolvents del metall del galó perimetral de la Banda de regidor, núm. de registre 539, del Museu del Prat del Llobregat. Es tracta d’un domàs de seda, tafetà de seda i serrells de fils metàl·lics.

Durant el procés d’assecatge, aplanem mitjançant pesos, els plecs i arrugues.

Imatge tractament d’humidificació d’un teixit.

Tractament d’humidificació d’un teixit Chancay del segle XIII-XV, núm. de registre 138-800 del Museu de les Cultures de Barcelona.

O

En el cas que no s’hagués pogut fer una neteja per immersió i per tant, no s’hagin pogut aplanar les arrugues i plecs, farem un tractament d’humidificació amb vapor fred per relaxar, corregir plecs, arrugues i petites deformacions.

Per finalitzar la intervenció directa sobre la peça tenim els processos de consolidació i fixació. Mitjançant suports locals o totals tenyits amb tints de restauració i utilitzant fils de seda o de cotó tenyits es fixen els talls, estrips o es cobreixen les llacunes i forats que pugui tenir el teixit per aportar una estabilitat física.

Imatge teixit abans de la intervenció.

Imatge teixit durant el tractament de fixació i consolidació.

Imatge teixit un cop acabada la intervenció.Abans de la intervenció, durant el tractament de fixació i consolidació i un cop acabada la intervenció d’un teixit Chancay del segle XIII-XV, núm. de registre 138-800 del Museu de les Cultures de Barcelona.

I per acabar la intervenció i si és necessari, es realitza el sistema d’exhibició o emmagatzematge. El passat any 2019 es van realitzar 52 maniquins per a l‘exposició sobre “Balenciaga y la pintura española”, que va tenir lloc al Museu Nacional Thyssen-Bornemisza de Madrid.

Imatge maniquí per un vestit de nit de 1968 de Cristóbal Balenciaga.

O

Maniquí per un vestit de nit de 1968 de Cristóbal Balenciaga de la col·lecció privada de Dominique Sirop (París).

Imatge presentació final un cop acabat el maniquí d’un conjunt de vestit i abric de Cristóbal Balenciaga.

Presentació final un cop acabat el maniquí d’aquest conjunt de vestit i abric de Cristóbal Balenciaga utilitzat al casament de la de reina Fabiola de Bèlgica el 1960. Propietat privada.

Imatge suport d’exhibició per a sostenidors del Museu de San Telmo.

Suport d’exhibició per a sostenidors del Museu de San Telmo.